Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Företagskultur

Psykosocial arbetsmiljö - så förbättrar du arbetsklimatet på ditt företag 

Psykosocial arbetsmiljö - så mäter och förbättrar du arbetsklimatet i organisationen

Vad är egentligen psykosocial arbetsmiljö för något, och hur kan du som HR-chef eller företagsledare arbeta för att förbättra den? I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur du kan mäta och förbättra det psykosociala arbetsklimatet.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Låt oss börja med att definiera vad vi menar med psykosocial arbetsmiljö. Idag kallas det här området ofta istället för organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortat som OSA. Den psykosociala arbetsmiljön omfattar nämligen bland annat hur arbetet är organiserat och hur medarbetare beter sig mot varandra på arbetsplatsen. 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar också hur vi trivs med våra kollegor, hur meningsfulla vi upplever våra arbetsuppgifter och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling. En dålig psykosocial arbetsmiljö som inte åtgärdas kan få allvarliga konsekvenser, framför allt i form av psykisk ohälsa och lidande för medarbetarna. Men också i form av försämrad lönsamhet, högre personalomsättning och ibland även juridiska påföljder.

Innehåll:

  1. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

  2. Vem har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön?

  3. Utmaningar i arbetet med psykosociala faktorer på jobbet.

  4. Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

  5. Verktyg för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Vem har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön?

Arbetsmiljöverket konstaterar att "vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska", och den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Så här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida:

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Arbetsmiljöverket

Chefer och teamledare spelar en mycket viktig roll i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De påverkar arbetets innehåll, arbetstider, arbetsbelastning, och har ett generellt arbetsmiljöansvar.  

Chefer kan dock inte skapa en bra psykosocial arbetsmiljö helt på egen hand. För att bygga en konstruktiv kultur där människor mår bra behövs dels tillförlitlig information om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, dels verktyg för att förbättra det som brister. Det är ett arbete varken HR eller chefer kan utföra isolerat, utan det krävs i regel att alla medarbetare är engagerade och samarbetar. 

💡 Eletives medarbetarundersökningar är byggda utifrån premissen att varje individ har ett ansvar för att hjälpa till att skapa ett bra arbetsklimat. Såväl chefer som varje medarbetare får en egen rapport och har tillgång till en individuell dashboard där hen kan följa sin utvecklingskurva. Varje medarbetare får även tips, framtagna av psykologer och baserade på OBM (Organizational Behavioural Management), på hur hen kan göra för att utvecklas och trivas. 

Utmaningar i arbetet med psykosociala frågor på jobbet

Många chefer upplever det som en utmaning att ta sig an de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. Det kan handla om svåra och känsliga frågor som behöver lösas, och det är inte alltid lätt att inleda dialogen med de inblandade. Stress, mobbing, ohälsa och kränkande särbehandling är exempel på problem som kan uppstå på en arbetsplats, och som måste tas på största allvar. 

💡 Regelbundna medarbetarundersökningar är ett effektivt sätt att ta pulsen på sin organisation och snabbt upptäcka eventuella brister och riskområden. Med moderna pulsundersökningar har organisationens chefer alltid stenkoll på hur det ser ut i verksamhetens olika delar, vad som fungerar bra, och vad som behöver uppmärksamhet. Den data som samlas in och som sammanställs automatiskt i intuitiva diagram, fungerar sedan som ett naturligt diskussionsunderlag. Många chefer upplever att det underlättar och ger en naturlig ingång till svåra samtal.

Varför mäta den psykosociala arbetsmiljön?

Medarbetarsamtal är ett viktigt forum för att diskutera frågor som rör psykisk arbetsmiljö. Det kan vara bra att skapa en gemensam mall och process för medarbetarsamtal för alla i företaget, för att säkerställa dels att de blir av, dels att de används på ett så konstruktivt sätt som möjligt. 

💡 I Eletives plattform finns stöd för att samla både medarbetarsamtal (1:1s), handlingsplaner, och OKRs eller SMARTa mål  i samma ekosystem som medarbetarundersökningarna. Det gör att informationen blir lättillgänglig, överblickbar, och finns kvar även om chefen byter jobb. I plattformen ingår även en anonym visselblåsarkanal.

Psykosocial arbetsmiljö och sociala relationer

Stöttande kollegor och vänskapsrelationer på arbetsplatsen påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt.

Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

Det finns en rad olika faktorer som samspelar och påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det är också viktigt att minnas att alla människor är olika, och att liknande förutsättningar kan upplevas väldigt olika av olika personer. Låt oss kika närmare på några områden som har en stor inverkan på arbetsklimatet: 

  • Socialt stöd och vänskapliga relationer

  • Ledarskap och tydliga roller

  • Organisation och stabilitet

  • Kommunikation och psykologisk trygghet

Gemensamt för dem alla är att det ofta är en utmaning att mäta dem, och att identifiera vilka områden som fungerar bättre och vilka som behöver mer arbete.

>>> Vill du veta mer om hur du kan använda Eletive för att skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö? ? Prata med en av våra specialister!

Socialt stöd och vänskapliga relationer

Vänskapliga relationer till kollegor och tydligt visad uppskattning för utfört arbete är faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt. Frånvaron av nära relationer, och en brist på uppskattning och bekräftelse, inverkar däremot negativt på motivation och engagemang. 

💡 Med Eletive är det enkelt att kontinuerligt hur medarbetarna upplever sin sociala situation på jobbet – i realtid. På så vis får ansvarig chefer genast reda på om någon mår dåligt eller känner sig illa behandlad, och kan agera.

Ledarskap och tydliga roller

Tydlighet när det kommer till roller, arbetsuppgifter och förväntningar är en viktig faktor som minskar stress och skapar trygghet. Motsatsen, det vill säga en oklar ansvarsfördelning och bristande ägarskap, skapar osäkerhet och olust. 

💡 Pulsundersökningar ger cheferna i en organisation tydliga indikationer på vad som kan förbättras, och ett underlag för att tillsammans med sina team vidta åtgärder. Med Eletive ligger fokus även på att främja självledarskap, och uppmuntra varje individ till att ta ansvar för sin situation.

Organisation och stabilitet

Omorganisationer, nedskärningar, permittering och andra omställningar är exempel på förändringar som kan leda till ökade påfrestningar och hög arbetsbelastning, vilket på kort sikt ofta påverkar arbetsmiljön negativt. Det är naturligt att förändringar skapar en viss stress, men är förändringen av godo är bör stressen vara övergående.

💡 Med hjälp av pulsundersökningar är det lätt att följa medarbetarnas upplevelse av förändringar, och stötta där det behövs. Det är naturligt att viss oro uppstår i samband med en förändring. Eletive gör det enkelt att följa upp och säkerställa att läget stabiliseras.

Kommunikation och psykologisk trygghet

Tydlig och öppen kommunikation skapar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och kan lyfta även svåra frågor. 

Anonyma medarbetarundersökningar ger alla anställda en trygg kanal att kommunicera genom, både kring det som fungerar bra på arbetsplatsen – och kring sådant som inte fungerar. Det uppmuntrar anställda att flagga för missförhållanden i god tid, så att ledningen kan fokusera på att problem förebyggs och hanteras på ett bra sätt.

💡 I Eletives plattform finns en anonym chatt där medarbetare kan få snabb feedback från sin chef, utan att själva behöva röja sin identitet. Det är ovärderligt i situationer där exempelvis mobbing eller kränkande särbehandling påtalas.

Ett verktyg för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Eletive är en modern plattform som hjälper organisationer att förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att främja medarbetarengagemang, prestation och självledarskap.

Fortsätt läsa

People Success & the Future of Work

Medarbetar-engagemang

Varmt välkommen till 'People Success & the Future of Work'

Vi är glada att kunna bjuda in HR-professionella till det kostnadsfria digitala heldagseventet "People Success & The Future of Work". Detta event utgör en sällsynt möjlighet att interagera med några av de mest framstående tänkarna och innovatörerna inom HR-branschen idag.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost