Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Performance Management23 mars 2021

Smarta mål - så enar du verksamheten kring rätt riktning

Du har säkert hört talas om smart målformulering. Men vad betyder det egentligen, och hur kan HR bidra till att verksamheten sätter realistiska och relevanta mål?

Innehåll

 1. Vad är smarta mål?

 2. Fördelar med smarta mål

 3. Smarta mål - en genomförandeplan

 4. Uppföljning av smarta mål

 5. Eletive och smarta mål

Vad är smarta mål?

Syftet med såkallad "smart" målformulering är att säkerställa att verksamheten sätter mål som faktiskt bidrar till rätt saker. SMART är i det här sammanhanget en fyndig akronym som står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. Eller, på originalspråket engelska: Specific, Measurable, Assignable, Realistic, and Time-related.  

 • Specifikt. Målet ska vara tydligt och konkret, inom ett väl definierat område. 

 • Mätbart. Målet ska anges på ett sätt som går att mäta.

 • Accepterat. Här är översättningen av engelskans assignable inte helt klockren, men poängen är att målet ska kunna knytas till en ägare som accepterar ansvaret för att det uppfylls. 

 • Realistiskt. Målet ska ange resultat som är möjliga att uppnå utirån givna förutsättningar. 

 • Tidsbundet. Det ska finnas en tydlig och realistisk tidsram för när målet ska ha nåtts.

På svenska stöter man ibland på olika alternativ till ordet accepterat, till exempel attraktivt eller ambitiöst. Men den ursprungliga poängen, som är tydligare med termen assignable, är att ett tydligt ägarskap ska kunna utdelas och accepteras.

Fördelar med smarta mål

Det finns en rad fördelar med smart målformulering. Här är ett urval:

 • Smarta mål ger en ökad tydlighet

Med tydligt och omsorgsfullt definierade mål minskar risken för missförstånd och felprioriteringar. Alla vet vad som gäller, och vad som krävs för att nå dit. 

 • Mätbarheten ökar med smarta mål

Med tydliga, kvantifierbara mål blir det enkelt att se huruvida målet uppnåtts eller inte, vid den tidpunkt som definierats i målformuleringen.  

 • Smart målformulering ger synlighet åt rätt saker

Med tydliga mål blir det tydligt vilka individer och delar av organisationen som bidrar till att uppfylla målen, och vilka som inte gör det. Tydliga och smarta mål underlättar prioritering och planering för alla.

Smarta mål – en genomförandeplan

Hur bör då en organisation gå till väga för att börja arbeta med smarta mål? Smart målformulering kan givetvis även användas på individnivå, men allra mest kraftfullt blir smarta mål som verktyg om de används av hela organisationen. 

Att enas om ett gemensamt sätt att formulera mål skapar en bra grund både för planering av verksamheten och för utvärdering av prestation och genomförande. Tydliga mål är viktigt på så väl individ- och teamnivå, som på verksamhetsnivå. 

Eletive fungerar som en gemensam plattform, där alla i organisationen kan lägga in sina mål. Det finns även stöd för att följa genomförandet, och se hur nära målet varje individ, team och avdelning befinner sig. Eletives modell bygger på den populära OKR-modellen (Objectives and Key Results), som är en metod för att ena företag kring gemensamma mål. 

Uppföljning av smarta mål

För att smarta mål ska fungera är uppföljningen minst lika viktig som planeringen. One-on-ones (medarbetarsamtal) med varje medarbetare är ofta ett bra forum för att kontinuerligt följa upp hur väl målen fungerar, om de behöver justeras, samt om det saknas något för att den som äger målet ska kunna leverera resultat. 

Här är exempel på reflektionsfrågor som kan vara bra att ställa sig, både under arbetets gång och i utvärderingen efter genomförda projekt:

 • Uppnåddes målet? 

 • Vad fungerade bra? 

 • Vad fungerade sämre?

 • Vad har vi lärt oss inför framtiden?

 • Hur fungerade ägarskapet och ansvarsfördelningen?

 • Vilket värde har skapats?

 • Vad behöver jag för att kunna ta nästa steg?

Eletive och smarta mål

Smarta mål är ett bra verktyg för att säkerställa att alla i organisationen drar åt samma håll, och bidrar med mesta möjliga värde. Här finns en viktig roll för HR att spela, genom att tillhandahålla processer och verktyg som underlättar för en smart och enhetlig planering kring mål i organisationen.

Med Eletive är det enkelt och smidigt att samla såväl planeringen av smarta mål, underlag från one-on-ones och allt annat prestationsrelaterat – och resultaten från medarbetarundersökningar i samma plattform. På så vis skapas optimala förutsättningar för en samspelt, välmående och högpresterande organisation.

Vill du veta mer om hur din organisation kan samla allt som har med engagemang, prestation och självledarskap att göra – i en och samma plattform? Prata med våra experter! 

Fortsätt läsa

Medarbetar-engagemang

Hur man beräknar personalomsättning

23 januari 2023

Personalomsättning är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar ett företags prestationer och välmående. Beräkning av anställdas omsättningshastighet kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och problem som får anställda att lämna.

Läs bloggpost

Performance Management

Hur man implementerar 360-graders feedback

19 januari 2023

360 graders feedback kan hjälpa såväl chefer som anställda att lära sig om sina styrkor och svagheter. På så sätt är det ett kraftfullt verktyg för att identifiera "blind spots". Låt oss ta en titt på hur du implementerar 360-feedback och hur du bygger ett effektivt 360-graders feedbackprogram.

Läs bloggpost

Performance Management

Professionell utveckling med 360-feedback

19 januari 2023

360-graders feedbackundersökningar är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Genom att samla in medarbetarfeedback och utbilda chefer i 360-coachning kan organisationer utveckla medarbetare, team och ledare parallellt.

Läs bloggpost