Plattform 

Varför Eletive? 

Kunder 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang

Positiv psykologi på arbetsplatsen: fördelar och exempel

Positive psychology in the workplace illustrated by happy team

Positiv psykologi på arbetsplatsen är en metod som fokuserar på att bygga vidare på det som fungerar bra och stärka det, istället för att ”fixa” det som inte fungerar. I kontexten av en arbetsplats, är det en metod som kan appliceras på individer, grupper och hela organisationer.

Vad är positiv psykologi på arbetsplatsen? 

Positiv psykologi är ett område av psykologi som fokuserar på att hjälpa människor bygga glada, betydande och meningsfulla liv. Att implementera positiv psykologi på arbetsplatsen handlar om att bygga en positiv och hälsosam arbetsmiljö som är trevlig, produktiv och engagerande. När en positiv psykologi är applicerad på en arbetsplats, kan det fungera som ett kraftfullt verktyg för att hjälpa människor att trivas och prestera sitt bästa. Det är dessutom en boost som kan vara ganska viktig. En studie från universitet Oxford visar att lyckliga medarbetare är upp till 13% mer produktiva

Relaterad läsning: Drivkrafterna för medarbetarengagemang – och hur man mäter dem 

Det vetenskapliga området Positive Work and Organisations (PWO) 

Innan vi dyker djupare ner i hur du kan applicera positiv psykologi på din arbetsplats, låt oss titta på vad forskningen säger. Faktum är att studier om positiv psykologi på en arbetsplats har växt till ett helt eget forskningsområde, som ofta diskuteras under termen Positive Work and Organisations (PWO). Detta är ett område som uppmuntrar pollineringen av tre olika forskningsströmmar inom positiv psykologi på arbetspaltsen: 

  • Positiv organisationspsykologi (PositiveOrganisationalPsychology, POP) 

  • Positivt organisationsbeteende (Positive OrganisationalBehaviour, POB) 

  • Positiva organisationsstipendium (Positive OrganisationalScholarship, POS) 

Positiv organisationspsykologi – POP 

Positiv organisationspsykologi är ”den vetenskapliga studien om positiva subjektiva upplevelser och egenskaper i i arbetsplatsen och positiva organisationer, och dess applicering för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten i organisationer”, enligt Donaldson & Ko. Det är ett tillvägagångssätt som skiljer sig från traditionella organisationsbeteendemetoder, som hjälper att utveckla positiva beteende i organisationer istället för att förhindra negativa sådana. 

Positivt organisationsbeteende – POB 

POB är ett område för forskning som utreder psykologiska förmågor som kan utvecklas och mätas, som till exempel optimism, hopp, självförmåga och tålmodighet – både på individuell och teamnivå. 

Positiva organisationsstipendium – POS 

Positiva organisationsstipendium definieras som studierna om det som är positivt, blomstrande och livsgivande i en organisation. Detta forskningsområde fokuserar på positiva processer och resultat för organisationer och deras anställda i, till exempel, områden som organisationsdygd, positiva avvikelser och uppskattningskulturer. 

Hur applicerar man positiv psykologi på arbetsplatsen? 

Positiv psykologi handlar om att flytta allt fokus till vad som fungerar bra, för att kunna stärka de positiva beteenden som finns. Det handlar om att använda positiva belöningar istället för negativa bestraffningar. Så hur kan detta tillvägagångssätt appliceras i det dagliga arbetet för att förbättra medarbetarengagemanget och välmående? 

Det finns många olika sätt att applicera positiv psykologi på arbetet, och de organisationer som har lyckats bäst är oftast de som har lyckats att integrera detta tankesätt som en central del av deras kultur. Låt oss titta på några praktiska exempel! 

10 sätt att applicera positiv psykologi i en organisation 

Fira och uppmärksamma allt som är bra 

Ett sätt att applicera detta är genom att fira allt du skulle vilja se mer av. Detta innebär att du erkänner och firar olika typer av vinster, stora som små, men även positiva saker på individuella, team och organisationsnivåer. Att lägga vikta vid varje positiv händelse sprider positivitet till att i organisationen och hjälper med att främja en samarbetsvillig, stödjande och inkluderande arbetskultur. 

Uppmärksamma beteenden, inte bara resultat 

Säkerställ att du uppmärksammar positiva beteenden såväl som resultat. Det är viktigt att visa att det inte bara är ”vad” som betyder något, utan även ”hur”. Den signalen utåt är essentiell för att bygga en positiv arbetskultur. 

Antag ett tillväxttänk 

Du har förmodligen hört om värdet av att anta ett tillväxttänk, i motsats till ett fast tankesätt. Med ett fast tankesätt, så är resurser och förmågor statiska och kan inte ändras. Denna syn på saker tenderar att hindra både personlig och teamutveckling. Fokusera på möjligheter är en mer fruktsam attityd, och chefer spelar en viktig roll med att föregå med gott exempel och visa upp den mentaliteten. 

Bygg vidare på individuella styrkor 

Ingen är bäst på allt, och när människor tillåts att göra det som de är bäst på, blir resultaten ofta de bästa möjliga. Att skapa en säker och transparent kultur där människor kan vara öppna med både styrkor och svagheter möjliggör den bästa uppdelningen av ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

Investera i upplärning och utveckling 

Att investera i upplärning och utveckling är ett bra sätt att bygga vidare på anställdas styrkor, och hjälpa dem att slipa på dem ytterligare. Att lägga märke till att en anställd är bra på något eller tycker om att göra något, och erbjuda möjligheten för den personen att utveckla den färdigheten ännu mer är ett effektivt sätt att öka både engagemang och prestation. 

Ge utrymme för relationer och teambuilding 

Relationer på arbetsplatser är viktiga drivkrafter för välmående och medarbetarengagemang. Starka relationer kan också hjälpa med att minska stress, minska personalomsättning och förbättra prestationerna från de anställda. Genom att övervaka relationerna och kontinuerligt arbeta för att främja dem, så kan organisationer skapa en grund för starka teams och en positiv organisationskultur. 

Undvik micromanaging 

Chefer spelar en viktig roll i skapandet av en positiv organisationskultur och i att applicera positiv psykologi på arbetsplatsen. Att ”micromanage” är raka motsatsen till den positiva uppbackningen, och är ett av det snabbaste sättet att underminera och slutligen förstöra engagemang och välmående. 

Mät medarbetarengagemang 

Engagemangsundersökningar är ett kraftfullt verktyg för att mäta vad som kan förbättras inom organisationen och vad som fungerar väl. När man tittar på resultat från medarbetarundersökningar, är det viktigt att inte bara fokusera på områden som kan förbättras, utan även på de faktorer och områden där allting är bra. Genom att uppmärksamma de beteenden och trender som är positiva, så kommer du att se mer utav det. 

Använda 360-graders feedbacksundersökningar för chefer och anställda 

360-graders feedbacksundersökningar är ett bra verktyg för att generera feedback på beteenden, och hjälper med att belysa vad chefer och anställda gör bra.  

Tävlingsinrikta arbetsprestationer 

Tävlingsinriktning kan vara ett effektivt sätt att automatisera en positiv uppbackning på arbetsplatsen. Ett typiskt exempel kan vara att använda skärmar på säljavdelningen som visar framsteg, där bra prestationer kan firas och uppmärksammas. 

Positiva psykologiinsatser på jobbet 

Positiva psykologiinsatser, ibland förkortat PPI (Positive psychology interventions), har som mål att föra med sig positiva ändringar såsom ökat engagemang, förbättrade prestationer och minskad stress. En stor andel studier under de senaste åren verifierar effekterna positiva psykologiinsatser kan ha. Det finns två aspekter av positiva psykologiinsatser på jobbet: 

  • Förbättra jobblyckan med positiva känslor och tankar 

  • Upprätthåll de positiva effekterna på lång sikt 

Övningar för sinnesro, medvetenhetsövningar, sociala kommunikationsövningar och tacksamhetsövningar är exempel på positiv psykologi som kan vara hjälpsamma i en arbetskontext. 

Exempel på positiva psykologiinsatser på arbetsplatsen 

Främja vänlighet 

Vänlighet är en smittsam egenskap och ett beteende som är nära besläktat med jobblycka och välmående, både för personen som är vänlig men också personen som är mottagande av vänligheten. Det finns många sätt att göra snällhet en central del av arbetskulturen. Till exempel, kan enkla vänliga handlingar som att köpasymboliska tacksamhetspoletter, låta personalen delta i välgörenhetsinsatser eller donera pengar till mer behövande. 

Prosociala utgifter 

Prosociala utgifter är en term som beskriver handlingen av att köpa något som en gest av välvilja. Bortom jobbet, kan det vara saker som att ta din partner till en restaurang eller köpa någon en present. Prosociala utgifter på arbetsplatsen kan vara att ge varje team en budget för sociala teamaktiviteter eller att köpa en julklapp till personalen. Dessa exempel är alla tecken på uppskattning som kan gör hel del skillnad, utan att spränga banken. 

Empatibyggande övningar 

Övningar som hjälper att skapa empati fokuserar på att minska gapet mellan jaget och andra människor, för att skapa en större förståelse och medkänsla. Många har blivit betingade till att tror att jobb är jobb och ingenting är personligt under arbetstimmar, men faktumet är att vi alla är människor, oavsett vilken tid på dygnet det är. Att främja empati genom kommunikationsövningar banar väg för en medkännande, vänlig och positiv organisationskultur. 

Fokusera på syfte och mening 

Om vi tittar på Maslows behovstrappa, kan vi se självuppfyllelse och självförtroende på den högsta nivån av mänskliga behov. Det är två begrepp som är sammankopplade med att hitta meningen med livet, och om vi applicerar det på arbetslivet, blir människor gladare, nöjdare och mer produktiva när de känner att deras jobb bidrar med något som de tycker är betydande. Att ha en klarhet i mål och förväntningar kan också knytas till detta, och gör arbetet roligare och mindre stressigt. 

Positiv psykologi och engagemangsundersökningar 

Att använda medarbetarundersökningar för att samla in feedback på ett strukturerat sätt kommer hjälpa dig att veta vilka områden som positiv psykologi skulle ha det största inflytandet. Låt oss säga att ett team har dåliga relationer med sina kollegor. Kanske har de en hög arbetsbelastning, eller så har de inte haft tid att knyta an som ett team. Då skulle chefen kunna initiera teambuildingaktiviteterför att förbättra relationerna. Med regelbundna undersökningar, kan chefen, teamet och HR tillsammans följa framstegen och se om de åtgärder som göras får ett önskat resultat. Är relationer med kollegor förbättrade? Vad mer behöver vi fokusera på? 

Engagemangsundersökningar möjliggör ett flexibelt och datadrivet sätt att mäta och se resultat på initiativ och insatser över tid. 

Viktiga takeaways 

Att tillämpa positiv psykologi och ett tillväxttänk i en organisation är ett kraftfullt sätt att förbättra medarbetarengagemang, välmående, eNPS samt att minska personalomsättning. Det finns många sätt att göra det, och den bästa grunden för all personalstrategi är genom personalfeedback. Detta tillåter dig att fokusera på rätt områden där dina initiativ kommer ha störst påverkan, samt mäta och se resultaten av initiativen. 

https://eletive.com/blog/positive-psychology-in-the-workplace-benefits-and-examples/  

Fortsätt läsa

Integrationer

Eletive integrationer: Deel

Optimera era HR-processer genom att sömlöst integrera Eletive med Deel. Effektivare arbetsflöden, värdefulla insikter minskad admin.

Läs bloggpost

Integrationer

Eletive integrationer: Alexis HR

Integrera Eletive med AlexisHR och effektivisera era HR-processer. Smidiga arbetsflöden, högre effektivitet och förbättrade analyser.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

6 sätt att öka medarbetarengagemang inom hälso- och sjukvården

Medarbetarengagemang inom hälso- och sjukvården handlar inte bara om att göra patienterna nöjda; Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där vårdpersonalen är passionerad, hängiven och engagerad.

Läs bloggpost