Platform 

Waarom Eletive? 

Middelen 

TaalNederlands

Privacybeleid

Wij bij Eletive AB (hierna "Wij" of "Eletive") nemen uw privacy serieus. Dit privacybeleid legt uit hoe we omgaan met persoonlijke informatie voor marketing- en verkoopdoeleinden en andere doeleinden die geen verband houden met het aanbieden van het Eletive online softwareplatform (de "Service"). Eletive is de verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke persoonlijke informatie. Gegevensbescherming met betrekking tot de door Eletive geleverde Diensten is uiteengezet in de Kennisgeving voor de Eindgebruiker en de Gegevensverwerkingsovereenkomst die is aangegaan tussen Eletive en het bedrijf van de Klant.

Waarom verzamelen we persoonlijke informatie en hoe gebruiken we deze?

We verzamelen, bewaren en gebruiken persoonlijke informatie (type gegevens wordt hieronder beschreven) wanneer u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, onze producten of diensten gebruikt of koopt. Wij hebben de persoonsgegevens nodig om de producten of diensten te kunnen leveren en om de diensten te ondersteunen. We hebben de persoonlijke informatie ook nodig om u operationele informatie over de services te sturen en om contractuele en financiële redenen. We verzamelen, bewaren en gebruiken ook persoonlijke informatie over u voor marketingdoeleinden. We verzamelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt op de websites van Eletive of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of informatie. We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals sociale media zoals LinkedIn en/of de website van het bedrijf waarvoor u werkt of van externe informatieproviders. Als we persoonlijke informatie over u verzamelen uit een andere bron dan uzelf, specificeren we altijd waar we de informatie per e-mail naar u hebben ontvangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten op de markt te brengen en om informatie te verstrekken over nieuwe diensten, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze evenementen. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt op onze website, ons een e-mail stuurt of ons belt. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt om te reageren op uw vragen of verzoeken en worden om administratieve en back-upredenen in onze systemen opgeslagen. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, is dat de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Eletive om haar diensten te verlenen, ondersteuning te bieden aan onze klanten, onze diensten op de markt te brengen en te reageren op uw vragen en vragen. We handhaven passende organisatorische en technologische veiligheidsmaatregelen om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. We proberen er ook voor te zorgen dat onze dienstverleners hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onder onze controle zijn gecompromitteerd, inclusief toegang tot alle accounts die u bij onze diensten heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Welke informatie verzamelen wij van u?

De informatie die we verzamelen omvat in de meeste gevallen uw naam, e-mail, telefoonnummer, adres, functie, bedrijf, de inhoud van uw bericht aan ons en andere informatie die u ons verstrekt. We kunnen ook IP-adressen, gebruikers-ID's, Twitter, LinkedIn of andere sociale media-accounts en activiteiten op de websites van Eletive verzamelen. Als onderdeel van onze ondersteuningsprocessen kunnen we u om meer informatie vragen om technische problemen op te lossen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden in onze accounts bewaard gedurende 12 maanden na het laatste contact met u of na het beëindigen van een commerciële relatie met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Daarna zullen we uw persoonlijke gegevens alleen blijven opslaan als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die in het contract zijn opgenomen, moeten worden opgeslagen vanwege boekhoudregels.

Met wie kunnen we uw gegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan door ons gecontracteerde externe dienstverleners. Wij maken gebruik van dienstverleners voor het opslaan van gegevens, het verlenen van ondersteuning aan onze diensten, het beheren en administreren van klantrelaties en het beheren en administreren van onze marketing- en verkoopactiviteiten. Alle gecontracteerde externe serviceproviders zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te houden en deze alleen te gebruiken om de service te verlenen die zij ons of onze klanten namens ons verlenen. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan of geopend door een derde partij buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER), zorgt Eletive ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen die een passend niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, zoals vereist door de AVG of andere toepasselijke gegevensbeschermings- of privacywetten. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van intragroeps- of externe gegevensverwerkingsovereenkomsten omvatten, evenals door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen of andere mechanismen die van tijd tot tijd door de relevante autoriteiten zijn erkend of goedgekeurd. Behalve voor gecontracteerde externe serviceproviders wordt uw informatie met niemand anders gedeeld. Houd er echter rekening mee dat we toegang kunnen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in geval van illegaal of misbruik, of in het geval dat we bevelen ontvangen van een bevoegde juridische autoriteit.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Onze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die voorkomt dat wij onrechtmatig gebruik maken van uw persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde het recht om

  • een kopie opvragen van de informatie die we over u hebben

  • corrigeer de gegevens die we over u hebben

  • vragen om de gegevens die we over u hebben te wissen uit onze administratie

  • vragen om beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

  • bezwaar maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing

  • uw persoonsgegevens laten overdragen aan een andere organisatie

Dit alles wordt u gratis ter beschikking gesteld. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen. Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Identiteit en details van Eletive

Eletive is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonlijke gegevens, gebruik dan de volgende contactgegevens:

Eletive AB

Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, Sweden

+46 10 40 50 613
E-mail ons