Boka demo

När du fyllt i formuläret kommer vårt försäljningsteam att ta kontakt med dig så snart som möjligt.

Mät eNPS med Eletive

Maximera engagemanget för högre produktivitet

Främja alla medarbetare med självledarskap

Få kraftfulla realtidsinsikter med rekommenderade åtgärder

Vad våra kunder tycker om oss!

De datadrivna insikter som vi får i Eletive hjälper oss att följa våra medarbetares engagemang i realtid, vilket leder till högre produktivitet och mindre personalomsättning. Samtidigt får vi en bred bild av hela företagskulturen.

Cecilia Tibatt

HR-Chef, Danir

Betrodda av organisationer över hela världen

eNPS - Employee Net Promoter Score, vad är det

Idag finns det ett globalt nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet och medarbetartillfredställelse som bland annat används av alla Fortune 500 företag och ingår i de flesta modernare medarbetarundersökningar. Nyckeltalet benämns eNPS och står för employee net promoter score (vilket härstammar från NPS, net promoter score) och har blivit en global standard. eNPS utgörs enbart av en fråga som frågar hur villig den anställda är att rekommendera sin arbetsgivare. Nyckeltalet blev introducerat av Fred Reichheld, Bain & Company and Satmetrix, 2003. Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas tillfredställelse. Den enskilda frågan är bred och anses fånga upp allt som är relevant för en individs tillfredställelse på sin arbetsplats. Nackdelen med frågan är att den inte ger tillräcklig information om organisationens, gruppernas och individernas styrkor och utmaningar. Detta innebär att eNPS vanligtvis kompletteras med ytterligare frågor för att ge en djupare förståelse och något konkret att arbeta med. En global standard, bestående av ett enskilt nyckeltal, förenklar jämförelsen mot andra organisationer då de flesta medarbetarundersökningsverktyg mäter eNPS. Det blir även enklare att byta leverantör av mätverktyg utan att förlora ett riktvärde från föregående medarbetarundersökning. Dessa fördelar uppnås vanligtvis inte vid användning av lokala och leverantörsspecifika index, såsom NMI – nöjd medarbetarindex. Frågan ställs på följande sätt: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” Svarsalternativen är 0-10, där 10 innebär ”Extremt sannolikt” och 0 innebär ”Inte alls sannolikt”. Svaren delas sedan upp i Promoters (9,10), Passives (7,8) och Dectractors (0-6). eNPS räknas sedan ut med följande formel: eNPS = Procentandelen Promoters minus procendandelen Detractors. Resultatet kan variera mellan mellan -100 till +100. Vad är ett bra eNPS? Eletives riktlinjer för hur bra ert eNPS (= Promoters (%) – Detractors (%)) värde är: 0 – 20 är Bra, 20 – 50 är Väldigt bra och över 50 är Utmärkt.