Plattform 

Varför Eletive? 

Resurser 

SpråkSvenska

Medarbetar-engagemang2 mars 2023

Engagerade medarbetare är nyckeln till ekonomisk hållbarhet

I takt med att världens ekonomiska utmaningar ökat, har det blivit tydligt att medarbetarengagemang är en avgörande komponent i att bygga framgångsrika organisationer.

När budgeten är begränsad och framtiden osäker kan det vara lockande att skjuta upp initiativ för att främja medarbetarengagemang. Men sanningen är att det inte bara är avgörande att investera i medarbetarengagemang under ekonomiska nedgångar och lågkonjunkturer för att överleva; det hjälper dig också att bygga motståndskraft och en eftertraktad konkurrensfördel. I denna artikel kommer vi att gå djupare in på vikten av medarbetarengagemang under tuffa tider och närmare undersöka hur prioritering av din personal kan hjälpa din organisation att gå från överlevnad till framgång.

Att investera i medarbetarupplevelsen är affärskritiskt

Fördelarna med en engagerad arbetsstyrka är många. Och i en utmanande ekonomisk klimat kan tillgången till dessa fördelar vara det som avgör om en verksamhet överlever eller inte. Låt oss titta närmare på några av fördelarna med att bibehålla högt medarbetarengagemang under tider av ekonomisk turbulens. Minskad personalomsättning: När ekonomin är osäker är anställda generellt sett mer benägna att söka jobbmöjligheter på andra ställen. Genom att investera i medarbetarengagemang kan du förbättra dina medarbetares jobbglädje och engagemang. Detta minskar personalomsättningen och gör det möjligt för dig att behålla din toppkompetens.

Högre produktivitet: Det är självklart att engagerade medarbetare är mer produktiva än oengagerade medarbetare. När anställda känner sig uppskattade och motiverade är de mer benägna att göra sitt bästa och bidra till din organisations framgång.

Förbättrad kundservice: Engagerade medarbetare är mer benägna att gå den extra milen för att ge dina kunder utmärkt service, vilket är ännu viktigare under svåra ekonomiska tider. En positiv kundupplevelse kan skilja dig från konkurrenterna och hjälper dig att behålla dina befintliga kunder och locka till dig nya.

Ökade innovationshastigheter: Engagerade medarbetare är mer benägna att vara innovativa och kreativa, vilket är viktigt under utmanande tider. Tänkande utanför boxen kan hjälpa din organisation att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och låsa upp nya tillväxtmöjligheter.

En positiv företagskultur: Högt medarbetarengagemang hjälper dig att bygga en positiv och robust företagskultur genom att främja en känsla av gemenskap, förtroende och delat syfte. Detta leder i sin tur till ökad samarbete, kommunikation och en vilja att arbeta tillsammans för att övervinna utmaningar.

En starkare arbetsgivarvarumärke: Med engagerade medarbetare blir ditt företag en mer attraktiv arbetsplats. En hög eNPS (Employee Net Promoter Score) gör det lättare att rekrytera den talang du behöver.

Rätt verktyg för att öka medarbetarengagemanget minskar kostnader och ökar lönsamheten

Under recessionstider står organisationer inför utmaningen att upprätthålla högt medarbetarmorale och engagemang samtidigt som de måste skära ner på kostnader. Att investera i rätt plattform för att öka medarbetarengagemang är avgörande för att uppnå denna balans, då det hjälper dig att identifiera områden av oro och vidta riktade åtgärder för att uppnå och bibehålla en hög nivå av medarbetarengagemang.

Snabb och enkel datainsamling: Med Eletive kan du samla in data snabbt och enkelt från medarbetare över hela företaget, vilket sparar tid jämfört med traditionella undersökningsmetoder. Du kan också automatisera processen med att skicka påminnelser, följdfrågor och analysera resultat, vilket minimerar manuellt arbete. Datadrinva insikter: Eletive ger dig realtidsinsikter i engagemangsnivåerna i organisationen, vilket gör att HR och chefer kan identifiera problemområden och vidta åtgärder innan de blir större problem. Detta kan hjälpa organisationen att spara pengar genom att minska personalomsättning, frånvaro och låg produktivitet.

Riktade insatser: Med Eletive kan du med hjälp av varningssignaler och heatmap identifiera problemområden i tid och prioritera insatser där de behövs mest. Eletive hjälper dig att förstå var åtgärder är mest brådskande och följa upp och bevisa effekten av dina initiativ. Minskade administrativa kostnader: Genom att automatisera processen med att samla in, analysera och rapportera om medarbetar-engagemang minskar Eletive de administrativa kostnaderna jämfört med mer traditionella undersökningsmetoder. Detta frigör HR-personal att fokusera på andra viktiga uppgifter, vilket gör att du kan fokusera på det arbete som verkligen gör skillnad.

Långsiktiga besparingar: Genom att regelbundet mäta och följa upp medarbetar-engagemang över tid kan du identifiera trender och göra proaktiva förändringar för att förbättra medarbetarupplevelsen - genom hela anställningsresan. Detta leder till långsiktiga kostnadsbesparingar genom att minska bersonalomsättning, minska frånvaro och minska alla kostnader för rekrytering och utbildning.

Engagerade medarbetare står starkare i motvind

Att investera i medarbetarengagemang kan i korta drag göra hela skillnaden för din organisations framgång. I den rådande ekonomiska nedgången utmanas alla företag, och motståndskraften och anpassningsförmågan hos din arbetsstyrka kan vara nyckeln till att inte bara klara stormen utan också att komma ut starkare än någonsin tidigare.

Genom att bygga en kultur av engagemang och självledarskap kan du skapa en organisation av engagerade, produktiva och innovativa medarbetare som är dedikerade till din er framgång. Fördelarna med detta är många, inklusive minskad personalomsättning , högre produktivitet, bättre kundservice och fler möjligheter till tillväxt och utveckling.

Så, sammanfattningsvis: det är ett misstag att betrakta medarbetarengagemang som en lyx som kan skäras ned under svåra tider. Istället är det en investering i den långsiktiga framgången för din organisation. Genom att prioritera medarbetarengagemang kan du bygga ett team av motståndskraftiga och engagerade medarbetare trivs på jobbet och som ser möjigheterna i varje utmaning.

Fortsätt läsa

Performance Management

41 användbara fraser vid medarbetarsamtal

6 mars 2023

Medarbetarsamtal är viktiga för både medarbetarnas och organisationens utveckling. Vi har listat 41 exempel på användbara fraser, som inspiration för hur konstruktiv feedback kan se ut.

Läs bloggpost

Medarbetar-engagemang

Beräkna Employee Engagement Index (EEI)

10 februari 2023

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, liksom på det övergripande affärsresultatet. Genom att mäta medarbetarengagemang med regelbundna pulsundersökningar kan du beräkna Employee Engagement Index (EEI) i din organisation.

Läs bloggpost

Företagskultur

Identifiera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

9 februari 2023

Psykisk hälsa på arbetsplatsen är ett allt viktigare ämne, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Hur kan organisationer identifiera och ta itu med psykisk ohälsa hos medarbetarna?

Läs bloggpost