Talent Management, rekrytera och behåll talanger

Att rekrytera och behålla rätt personal är för många organisationer en nyckelfråga. Svaret på denna nyckelfråga sammanfattas vanligen med begrepp såsom god employer branding och god talent management. Employer branding handlar främst om hur en organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Talent management handlar främst om att lära och utveckla den personal som finns och kommer att finnas inom företaget. Många organisationer har även processer för att identifiera, lära och utveckla nyckelpersoner. Att utvecklas, lära sig nya saker och växa i yrkesrollen anses av många som en viktig del av att skapa engagemang på arbetsplatsen. Vid arbete med talent management är det viktigt att ställa sig följande frågeställningar:

  • Diskuterar medarbetaren kontinuerligt sin professionella utveckling med chef, HR eller motsvarande?
  • Har medarbetaren möjlighet till det lärande och den utveckling som efterfrågas?
  • Får medarbetaren stundtals möjlighet att göra det den är bra på?
  • Är det nuvarande arbetsuppgifterna stimulerande och utmanande nog?
Talent management mäts kontinuerligt med hjälp av Eletives verktyg för medarbetarundersökningar. Genom att mäta mer frekvent, i kombination med att medarbetaren hela tiden blir medveten om sina framsteg, blir talent management en intuitiv och naturlig del av det vardagliga arbetet. Att ta fram en handlingsplan och en kompetensplan baserat på resultatet kan vara värdefullt i arbetet med talent management. Genom insikter från Eletive kan insatser fokuseras och skräddarsys där de verkligen behövs. Exempel på insatser kan vara ledarskapsutbildningar, inspirationsföreläsningar, seminarier, teambuilding, kompetensöverföring, mentorsprogram, traineeprogram, karriärcoachning och teambuilding.