Del 3 av 5 – När är rätt tillfälle för medarbetarundersökningen?

Genomför ni medarbetarundersökningar i er organisation, och vill skapa ett större värde av resultatet? I denna miniserie av blogginlägg får du fem konkreta råd för att skapa större värde med era medarbetarundersökningar. Här i del 3 får du tips om hur du kan göra för att få till bästa timingen för din undersökning. På så sätt säkerställer ni hög svarsfrekvens och bra svarskvalitet.

  • Rätt timing: Det är viktigt att vara medveten om att timing för en undersökning spelar stor roll. Om undersökningen skickas ut i samband med omorganisering, varsel eller liknande så finns risk att resultatet blir missvisande och inte avspeglar den generella upplevelsen på arbetsplatsen. Därför är det en god idé att ha lite framförhållning och sträva efter att skicka undersökningen ut då verksamheten flyter på som vanligt.
  • Rätt frekvens: Hur ofta ska undersökningen göras? Om den görs med långa mellanrum, en gång per år eller mer sällan så är det svårt att få en uppfattning om trender i utvecklingen. Mätresultaten blir alltför beroende av det som sker där och då. Det hinner också hända mycket mellan mätningarna. Dessutom drar det ofta ut på tiden innan planerade insatser påbörjas om det är lång tid mellan mättillfällena. Om mätningarna sker alltför ofta, 2-4 gånger per månad, så uppstår snabbt enkät-trötthet och svarsfrekvensen dalar som konsekvens. Somliga tycker helt enkelt inte att de har tid och motivation att svara på frågor varje eller varannan vecka. Dessutom blir arbetsbördan för cheferna onödigt stor, om de uppmanas analysera svar och agera på resultatet flera gånger i månaden. Men det största problem är kanske att det inte går att ställa särskilt många frågor om undersökningen skickas ut flera gånger i månaden. Det gör det svårt att få reda på de bakomliggande orsakerna till eventuellt missnöje som framkommer av resultaten.
  • Ge tid för undersökningen: I många arbetssituationer finns det ont om tid över för att delta i en undersökning. Detta gäller särskilt för de som har väldigt hög arbetsbelastning, eller arbeten som styrs av strikta tidsscheman. Då kan det vara en god idé att planera in en liten stund extra för varje medarbetare då det ges möjlighet att genomföra undersökningen.
  • Återkoppla resultaten i realtid: Det är vanligt att medarbetarundersökningar återkopplas veckor eller månader efter att kartläggningarna har avslutats. Det innebär att resultaten inte längre är aktuella. Återkoppling bör ske så snabbt som möjligt för att resultaten ska vara relevanta och möjliga att agera på. Återkoppling av resultat i realtid skapar en känsla av att deltagandet spelar roll, och därmed maximeras motivationen att göra något konstruktivt med resultaten.