Modern performance management som ökar medarbetarengagemang

Modern performance management skapar högre motivation, produktivitet och medarbetarengagemang.En effektiv performance managementmetod driver engagemang och skapar en process för ständig förbättring samt utveckling.Organisationer som effektivt kommunicerar förväntningar upplever högre individuella resultat.

Uppnå högre produktivitet och motivation med performance management

Performance Management har förändrats drastiskt under de senaste åren. Metoden har förändrats från att enbart mäta prestationer, till att ändra fokusen mot att mäta engagemang, kultur, arbetsmiljö och chefers förmåga. Processen för performance management har tidigare strukturerats främst för att möta organisatoriska behov. Utvärderingar har därmed utförts enbart för att det förväntas och ofta utan någon tydlig metod för åtgärder. Användningen av en modern och effektivare performance managementmetod har en positiv inverkan hos organisationer. Organisationer upplever resultat i form av högre motivation, produktivitet samt medarbetarengagemang.

Upptäck information som gynnar och ökar individuell utveckling med SMART mål

Traditionellt utförs performance managementgranskningar som en årlig utvärdering. Organisationer håller här sina anställda ansvariga för deras prestationer under det gångna året. En process som ofta tar mycket tid och arbete och som i de flesta fall ger väldigt lite värde i gengäld. En medarbetarutvärdering bör avslöja information som kan stödja och öka individuell prestation. För att se till att medarbetare, chefer och organisationen alla jobbar mot samma målsättning använder organisationer sig av agila mål. Traditionell målsättning är ofta statisk och mål uppdateras årligen. Agila mål är inte statiska och de uppdateras ständigt när och om omständigheter förändras. Agil målsättning är ett arbetssätt som underlättar för alla nivåer inom organisationen att jobba mot samma mål.

Attrahera topptalanger på marknaden genom effektiva metoder för förbättring och medarbetarutveckling

Hur en organisation utför performance management utvärderingar kan ligga till grund för om de lockar till sig topp talanger på en konkurrensutsatt marknad. Genom att ha en tydlig metod för performance management, visar organisationer sina anställda hur det kan arbeta och växa för att uppnå sin fulla potential inom företaget. En effektiv performance management-metod driver engagemang och skapar en väg för ständig förbättring samt utveckling. Coacha dina anställda ständigt för att lära sig av såväl misslyckanden som framgångar. En viktig del i performance management är uppmuntran av bra prestationer. Ett vanligt misstag är att inte lägga fokus på såväl positiv som negativ kritik i medarbetarutvärderingar.

Våra medarbetare är och har alltid varit vårt huvudfokus och genom att använda Eletive kan vi spåra våra anställdas engagemang i realtid. Informationen som alla får från plattformen fungerar som en utmärkt bas för meningsfulla och kontinuerliga samtal mellan våra chefer och anställda. Dessutom använder vi Eletive för att skapa och följa upp konkreta åtgärder för både medarbetare och team.

Maria Sigfridson

HR-Manager/Partner, RO-Gruppen

Skapa en performance managementprocess i linje med er affärsstrategi genom kontinuerlig feedback

När organisationer utvecklar sin performance managementmetod är det viktigt att analysera vad som fungerar för deras specifika organisation. Målet är att bygga en process som stämmer överens med företagets värderingar och affärsstrategi. Organisationer upplever snabbare resultat genom en tydlig och enkel process som gör det möjligt för chefer och anställda att förstå och relatera till. Många organisationer väljer aktivt att gå ifrån de årliga resultatutvärderingarna. Istället används en process med kontinuerlig återkoppling och feedback mellan företaget, chefer och medarbetare. Varje individ inom organisationen bör ha en tydlig och strukturerad väg för kontinuerlig förbättring.

Uppnå högre resultat genom kommunikationsträning

Att utbilda chefer och medarbetare i kommunikation är ett effektivt sätt att kommunicera förväntningar inom organisationen. Håll din performance managementprocess enkel genom användningen av effektiv kommunikation. I kombination med data från konstruktiv feedback från medarbetare skapar detta ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen. Många organisationer använder sig av feedback från medarbetarundersökningar, 1on1s och analyserar detta i kombination med utvärderingar av individuella prestationer. Organisationer som effektivt kommunicerar förväntningar upplever högre organisatoriska och individuella resultat.

Stöd dina anställnings- och avskedningsbeslut genom relevant performance management data

Varje individ inom en organisation har olika uppfattningar om vad be behöver för att prestera på toppen av sin kapacitet. Dessa uppfattningar kan förstås och ofta uppfyllas genom effektiv performance management. Använd relevant data från medarbetarundersökningar, utvärderingar samt 1on1s för att få tillgång till information som stöd för chefers anställnings- och uppsägnings beslut. Detta arbetssätt ger medarbetare möjlighet att få konstruktiv feedback kring deras prestationer. Feedback gör det enklare för medarbetare att förstå sina utvecklingsmöjligheter.

Skapa en kultur med högpresterande människor

Träna chefer i performance management för att skapa en högpresterande arbetskraft

Många chefer på högre nivåer ser på performance management som ett slöseri med tid. Detta ofta för att de upplever att de får väldigt lite värde i gengäld. Aktuella studier visar att en del av problemet i värdeskapande performance management ligger i en brist på skickliga chefer. Förmågan hos chefer spelar stor roll för att skapa en miljö som driver individuell prestation. Utbilda och träna dina chefer i performance management, 360 feedback och OKR eller SMART mål för att skapa en högpresterande arbetskraft. Genom modern performance management kan högpresterande individer även hjälpa sina kollegor att lära och växa.

Hjälp dina anställda förstå sitt bidrag med hjälp av 360 feedback

Genom att inte utvärdera data i real-tid, är det svårt för organisationer att förstå deras anställdas bidrag och prestationer. Fortlöpande feedback mellan chefer och medarbetare skapar en mer sanningsenlig bild och ger möjlighet för konstant utveckling. Effektiv performance management gör det möjligt för medarbetare såväl som chefer att förstå sina nuvarande och framtida bidrag. Användningen av 360 graders feedback hjälper organisationer ge sina chefer meningsfulla insikter och skapar en mer feedback baserad kultur. Använd 360 recensioner för att lättare identifiera utvecklings- och förbättringsmöjligheter.

Använd OKR’s för att främja teamwork

En stor del av performance management är att skapa meningsfulla åtgärder som uppföljning på medarbetar- och teamresultat. För många organisationer uppfattas processen som en oändlig cykel av administrativt tunga arbetsuppgifter. Många organisationer kämpar därmed att skapa åtgärder och mål som gör skillnad. Objectives och Key Results, ofta benämnt som OKR’s är en målsättnings metod som används för att effektivt mäta framsteg. Det är en enkel process som ingående börjar med att sätta mål för medarbetare, team och organisation (Objectives). Dessa mål bör sedan kopplas till 3–5 mätbara resultat (Key Results). Detta för att skapa och trigga ansvar, kommunikation och lagarbete. OKR underlättar processen att skapa mål på ett mer öppet och fokuserat vis. En annan gemensam ram för målsättning är SMART mål.