Medarbetarenkät

Att inse värdet av data har varit en framgångsfaktor inom den digitala utvecklingen de senaste åren. Att mäta, analysera och utvärdera på rätt sätt skapar i sin tur nya insikter. Dessa insikter kan vara avgörande för om en organisation blir framgångsrik eller inte i längden.

Hur samlas data in på det som sägs vara organisationers viktigaste resurs, d.v.s. medarbetarna? Vanligtvis samlas information in med hjälp av en webenkät eller online enkäter. Mer specifikt kallas nämnda online enkäter för medarbetarenkäter eller medarbetarenkät.

En medarbetarenkät består vanligtvis av ett visst antal frågor där svaren återkopplas på grupp- och organisationsnivå. Då medarbetarna är en viktig resurs argumenterar många för att det snarare bör handla om ett verktyg som tar ett helhetsgrepp, än just en enkät. Potentialen att lyssna på sina medarbetare i denna kanal bör tas till vara på.

Eletive menar att potentialen är stor och förespråkar ett modernt verktyg som tar ett helhetsgrepp. Enkäten bör vara evidensbaserat, digital och presenteras på ett modernt sätt. Enkäten bör kunnat skickas ut mer frekvent än en gång om året och rikta specifika frågor mot utvalda segment. Återkopplingen bör vara dynamisk, digital, i realtid och ge tydliga insikter. Återkopplingen bör även vara inkluderande för hela organisationen, där den enskilda medarbetaren fått ett eget resultat i kombination med tips. Genom att använda ett modernt verktyg kan organisationen ta till vara på den potential som finns och frågan blir större än just en medarbetarenkät.

Ett effektivt personalarbete med Eletive resulterar i sänkta sjuktal, sänkt personalomsättning och ökad produktivitet. Om du också ser att din organisation kan ta nästa steg från en medarbetarenkät till ett verktyg för medarbetarundersökningar, kontakta oss.

Ta din organisation till nästa nivå!