Boka demo

När du fyllt i formuläret kommer vårt försäljningsteam att ta kontakt med dig så snart som möjligt.

Mät, följ upp och öka medarbetarengagemanget

Maximera medarbetarengagemanget i er organisation för att trigga högre produktivitet

Främja alla medarbetare med självledarskap

Få kraftfulla insikter i realtid med rekommenderade åtgärder att vidta

Vad våra kunder tycker om oss!

De datadrivna insikter som vi får i Eletive hjälper oss att följa våra medarbetares engagemang i realtid, vilket leder till högre produktivitet och mindre personalomsättning. Plattformen hjälper oss att bibehålla anonymiteten i alla våra team, även i de mindre. Detta är något som hjälper oss att hålla en uppdateras och sanningsenlig bild av våra anställdas välmående och engagemang utan att äventyra deras integritet. Samtidigt får vi en bredare bild av hela företagskulturen.

Cecilia Tibatt

HR-Chef, Danir

Betrodda av organisationer över hela världen

Medarbetar­undersökning Malmö

Det strukturerade och systematiska analysarbetet med personaldata är en framgångsfaktor för många organisationer. Att mäta, utvärdera och agera på rätt sätt skapar nya insikter och beteenden hos personalen. Dessa insikter och beteenden är i längden avgörande för en organisations framgång eller misslyckande. En fråga som ligger högt upp på agendan hos många organisationer idag är – Hur arbetar vi effektivt och konstruktivt med den data vi samlar in gällande vår viktigaste resurs, medarbetarna? En medarbetarundersökning i Malmö (och många andra orter) är en möjlighet för organisationen att lyssna noga på sina medarbetares tankar och åsikter. Potentialen i att nyttja data från undersökningar på rätt sätt är enorm. Därför betonar Eletive vikten av att använda ett modernt och flexibelt verktyg för att utföra medarbetarundersökningar i Malmö. Medarbetarundersökningar utförs traditionellt årligen eller vartannat år i Malmö och Sverige. Det kan ta veckor eller månader innan resultatet återkopplas, och det kan ta ytterligare tid innan åtgärdsplaner har skapats. I de flesta organisationer sker en hel del betydelsefulla händelser under loppet av några veckor eller månader. Alltså är risken stor att insatser baseras gammal och irrelevant information. Med andra ord så finns det flera stora problem kopplade till det traditionella sättet att utföra medarbetarundersökningar i Malmö och Sverige. Eletive angriper dessa utmaningar.

  • Genom återkoppling av resultat i realtid gör Eletive det möjligt för HR, chefer och samtliga medarbetare att analysera resultaten direkt
  • Återkoppling i realtid ger även möjligheter att agera på situationen direkt, när det behövs. Detta är viktigt när det uppstår konflikter, ökade nivåer av stress, arbetsbelastningen blir överväldigande eller om någon utsätts för kränkande särbehandling. På så sätt minskar risken för att irrelevanta åtgärder sätts in. Samtidigt ökar effekten av insatser som görs baserat på aktuell information
  • Genom att erbjuda ett modernt och användarvänligt gränssnitt, som passar för telefoner, surfplattor och datorer, gör Eletive det enklare och mer inspirerande att delta i undersökningen. Det leder till högre svarsfrekvens och bättre svarskvalitet
  • Arbetet med medarbetarundersökningar blir mest effektivt och engagerande när samtliga medarbetare får sin egna individuella feedback direkt efter att ha genomfört undersökningen
  • Ansvaret för att skapa nödvändiga förbättringar läggs på samtliga anställda i organisationen, inte enbart på HR och chefer
Eletive har stöd för kontinuerliga puls-mätningar och är specialiserat på att driva välmående och engagemang, som leder till ökad produktivitet och sänkt personalomsättning.